தமிழ்நாடு அரசு | Government of Tamil Nadu
        |        |         Screen Reader Access |  A+  A   A-
banner
வருவாய் நிருவாகம் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையரகம்

குறுவட்ட நிருவாகம்


  • ஒவ்வொரு வட்டத்திலும் உள்ள சில வருவாய் கிராமங்கள் ஒன்று சேர்க்கப்பட்டு பிர்க்கா என்று அழைக்கப்படும் குறுவட்டங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.
  • வருவாய் ஆய்வாளர் குறுவட்டத்தில் உள்ள நிருவாக பணிகளை மேற்கொள்வார். இவர் நிலவரிவசூல் பணியிலும், கிராம நிருவாக அலுவலர்களின் பணியினை மேற்பார்வையிடுவதிலும் முக்கிய பங்கு வருகிறார்.

  • தற்போது மாநிலத்தில் மொத்தம் 1,203 குறுவட்டங்கள் உள்ளன.

Untitled Document