தமிழ்நாடு அரசு | Government of Tamil Nadu
        |        |         Screen Reader Access |  A+  A   A-
banner
வருவாய் நிருவாகம் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையரகம்

வருவாய் கிராம நிருவாகம்


  • வருவாய் நிருவாகத்தின் அச்சாணியாகவும், முக்கிய அங்கமாகவும் வருவாய் கிராம நிருவாகம் உள்ளது. வருவாய் கிராமத்தினை நிருவகிக்கும் அலுவலர் கிராம நிருவாக அலுவலர் ஆவார்.
  • கிராம நிருவாக அலுவலர் கிராம கணக்குகளை பராமரித்தல், நிலவரி வசூல் செய்தல், அரசு நிலங்களை பாதுகாத்தல் போன்ற பணிகளை செயல்படுத்தும் அலுவலர் ஆவார்.
  • பொதுமக்களுக்கு பேரிடர் காலங்களில் தகவல் அளித்தல் மற்றும் உயர் அலுவலர்களுக்கு அசம்பாவித நிகழ்வுகள் / சட்டம் ஒழுங்கு குறித்து தகவல் அளித்தல் ஆகிய பணிகளில் கிராம நிருவாக அலுவலர்கள் முக்கிய பங்காற்றுகின்றனர்.

  • தமிழ்நாட்டில் 17,662 வருவாய் கிராமங்கள் உள்ளன.


Untitled Document